Gezond oud worden? Zorg voor een goede omgeving.

Nederland, Leiden, 10 oktober 2014. David  van Bodegom. Foto: Werry Crone

David van Bodegom, onderzoeker. Verbonden aan de Leyden Academy on vitality and ageing. 

„In Nederland zegt men vanaf een bepaalde leeftijd liever niet meer hoe oud men exact is. Op subtiele wijze heeft men het over ‚ik ben de zestig al gepasseerd’ of: ‚ik ben al weer een tijdje met pensioen’. Een hoge leeftijd is bij ons niet iets om over op te scheppen.

In Ghana, waar ik promotieonderzoek deed naar veroudering, is dat wél het geval. Dat gaat zo ver, dat sommige mensen beweren wel honderdzevenenveertig of honderdvijftig jaar oud te zijn. Het liegen over je eigen leeftijd wordt daar als iets gewoons gezien. Veel mensen in Ghana weten vaak sowieso niet eens wanneer ze precies geboren zijn. Een hoge leeftijd wordt er geassocieerd met status en wijsheid. Voor zo iemand heb je respect. Dat is in Nederland vaak wel anders. Tijdens mijn promotieonderzoek ontdekte ik nog meer verschillen tussen ouderen in beide landen.

Een groot aantal Nederlandse ouderen lijdt aan hart- en vaatziekten en heeft last van depressies. Ghanese ouderen zijn opvallend vitaal en fit. Hun goede fysieke en mentale gezondheid hebben ze te danken aan hun werkzaamheden. De meeste mensen zijn zelfvoorzienende boeren die buiten werken.

Nederlanders hebben gemiddeld genomen een heel ander werkleven. Ze zitten het grootse deel van de dag op een kantoor en eten relatief veel en ongezond.

Dit zou veranderd kunnen worden. Niet door terug te keren naar het werkleven van een agrarische samenleving, zoals in Ghana. Met andere, meer subtiele veranderingen in de omgeving kan er in Nederland al veel worden bereikt voor de gezondheid.

Ons gedrag wordt voor een groot deel gestuurd door onze omgeving. Wanneer die omgeving gunstig voor de gezondheid is ontworpen, passen mensen zich daar automatisch op aan. Zo kunnen kantoren anders ingericht worden, zodat mensen de kans hebben meer staand werk te verrichten, in plaats van heel de dag te zitten. Het stimuleren van een wandeling tijdens de lunchpauze door de werkgever en een gevarieerder aanbod van voedsel in de kantine, bevorderen ook een betere gezondheid van een werknemer.

In Nederland worden oplossingen voor de gezondheid nog te veel in medicatie gezocht. Terwijl er met andere structuren op sociaal en maatschappelijk terrein zo veel meer winst te boeken is.

Ouderen zouden bijvoorbeeld de gelegenheid moeten krijgen om na hun vijfenzestigste jaar door te werken. Voor veel mensen is het lastig dat ze na hun pensioen geen duidelijke rol meer vervullen in de samenleving. Deze groep mensen is op te vatten als onbenut kapitaal.

Gezond oud worden hangt samen met bewegen, plezier hebben, een hecht sociaal netwerk en een goede, fysieke gezondheid. Vooral bewegen blijkt belangrijk. Niets voorkomt bijvoorbeeld osteoporose beter dan een dagelijkse wandeling! Daar worden de botten namelijk sterk van. Vitamine D in zonlicht is bovendien goed voor tal van lichamelijke en geestelijke processen. Wie zich zijn leven lang structureel te pletter heeft gewerkt en een hoge bloeddruk heeft, wordt niet op een aangename manier oud.

Het zou goed zijn als de samenleving zich open zou stellen voor andere manieren om het werkleven en het persoonlijke leven in te vullen.

Veel Nederlanders krijgen tijdens hun werkleven te maken met een burnout, bijvoorbeeld doordat het zorgen voor kinderen en het presteren op de arbeidsmarkt moeilijk met elkaar te combineren zijn. In Scandinavië gaan veel ouders met jonge kinderen een paar jaar wat minder werken. Dat heeft een positief effect op de gezondheid en het welbevinden van het hele gezin. Naar dat soort manieren van het indelen van werk en privé-leven zouden we beter kunnen kijken. Ook door middel van sociale netwerken valt er nog veel te verbeteren voor de gezondheid.

In Leiden ben ik actief met het oprichten van een platform voor slimme en sociale manieren die kunnen bijdragen aan de gezondheid voor jong en oud. Door dat soort veranderingen moet het mogelijk zijn om in Nederland nóg gezonder oud te worden.”

Fotografie: Werry Crone

Tekst & vertaling: Rachel Visscher

 

Successful aging is a matter of creating the right conditions.  

David van Bodegom, researcher. Connected to the Leyden Academy on vitality and aging. 

„At a certain age people in Holland are unwilling to convey their age. Instead of revealing their real age, they will tell you something like ‚I am way passed sixty’ or ‚I have retired some time ago’. Reaching a high age is not something to be proud of in the Netherlands. Whereas in Ghana, where I have conducted my PhD research on the topic of aging, people brag about their age. Some people will tell you that they are one hundred and forty-seven years old or maybe even one hundred and fifty. Lying about one’s age is common.

You have to understand that many people in Ghana do not even know how old they are, as they often were not informed about the year in which they were born. A high age is associated with status and wisdom. An old person is somebody everybody respects.

In Holland this is very different. During the research for my PhD I discovered more differences between elderly in both countries. A large number of Dutch people suffer from coronary artery diseases. Moreover, many people are burdened by depressions.

Old people in Ghana are remarkably vital and healthy. They owe their good physical and mental health to their labour activities. Most people are autarchic peasants that work outside. Dutch people tend to have a very different working life. During the day people in Holland are at their offices and they are inclined to eat relatively unhealthy food. This behaviour could easily be changed. Not by drastically changing labour structures in our society, like e.g. returning to the kind of agricultural society they have in Ghana. Instead, many changes can be made by other more, subtle adjustments in the surroundings. Thus, people’s health could easily benefit from them.

Our behaviour is directed by our surroundings or environment. When this environment is designed in a beneficial way for our own health, people will automatically adjust their behaviour to the new situation they find themselves in. This opens up a window of opportunities for positive change. For instance, office buildings could be redesigned in order to facilitate people to work while standing instead of sitting all day. Stimulating employees to go for a walk during their lunch break or offering them a more diverse menu in the canteen can all be part of good conditions that can increase the health of an employee.

To my opinion, in Holland health solutions all too often are sought in medication. This is a pity, as there are so many other ways to improve health by e.g. changes in the structure of society. Elderly, for instance, should have the opportunity to continue to work after the age of sixty-five as many people tend to struggle with their unclear roles after their retirement. These older people, who are still able and often willing to work, can be regarded as unused capital goods.

Aging in a healthy way relates to moving, having fun, having a good physical health and being part of a tight social network. Moving is particularly important. Osteoporosis can easily be prevented by a daily walk, as walking strengthens the bones. Moreover, sunlight contains vitamine D, which is beneficial to many bodily and mental processes.

People that have always worked too hard and therefore suffer from high blood pressure, do not age in a pleasant way.

It would be good if society would open up to other ways to divide the working life and the personal life of citizens. Many people in Holland are at risk of developing burnout during the course of their working life. A reason could be that they find it hard to combine taking care of their children while feeling obliged to achieve at the labour markt.

In Scandinavia many people with young children slow down their careers when they start a family. This appears to have a positive effect on the health and well-being of the entire family. We could watch these other, ingenious ways in the division of labour and private life more carefully in order to learn from them and maybe even apply them to the Dutch situation. Social networks also provide ways to improve health.

In Leiden I am currently developing a platform on the internet that encourages smart and social activities that can contribute to the health of both young and old people. By incorporating that kind of changes it should be possible for the Dutch to further improve the way they age.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *