Ouderen zijn nuttig voor de samenleving.

141014Rosenboom0508D

Wies Rosenboom, hoofd Cultuurparticipatie bij LKCA – Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.

„Ik vind oude mensen mooi. Je kunt aan het gezicht van een ouder persoon zien dat degene heeft geleefd. Daarin schuilt schoonheid.

Voor veel kunstenaars is ouderdom een bron van inspiratie. Mij persoonlijk spreken kunstprojecten aan waarbij oude en jonge mensen gezamenlijk iets ontwikkelen. In dat soort projecten zie je dat jongeren iets van ouderen kunnen leren en ouderen iets van jongeren. Op die manier kunnen verschillende generaties wat voor elkaar betekenen.

Helaas is het beeld dat er van ouderen leeft niet altijd positief. De laatste tijd komt hier gelukkig verandering in. Gelukkig maar. Te vaak worden ouderen door de samenleving als non-productief gezien. Ouderen zouden nauwelijks van economische betekenis zijn doordat ze niet meer werken. Daarbij vergeet men vaak dat ouderen hun hele leven productief zijn geweest op de arbeidsmarkt en zelf voor hun pensioen hebben gespaard.

Te vaak ook nog wordt ouderdom geassocieerd met zwakte. Natuurlijk zijn er zieke en kwetsbare ouderen. Maar evengoed is er een grote groep vitale ouderen. Dat zijn mensen die geprikkeld willen worden. Ze zijn nieuwsgierig en willen graag nieuwe dingen leren. Deze groep zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Amateurkunst biedt ouderen een zinvolle tijdsbesteding. Kunstbeoefening sluit niet alleen aan bij de intrinsieke behoefte van ouderen om uitgedaagd te worden. Het geeft daarnaast een rijke, sociale omgeving die extra waardevol blijkt als iemand bijvoorbeeld een keer ziek is. Dan wordt er vaak vanuit de omgeving van de amateurkunst hulp geboden. Door als amateur bezig te zijn met kunst neemt bij ouderen de lichamelijke energie en de mentale kracht toe. Amateurkunst is een bron van zingeving. De mogelijkheid tot expressie via zingen, dansen of schilderen functioneert als een katalysator van emoties. Door al deze positieve effecten voelen mensen zich gezonder.

Via mijn werk als hoofd Cultuurparticipatie bij het LKCA, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, verspreid ik kennis over deze positieve effecten van kunstbeoefening door ouderen. We werken intensief samen met een aantal  partners aan het programma Lang Leve Kunst / ouderen en cultuur. Daarbij ontwikkelen wij als instituut zelf dergelijke kennis door projecten op dit gebied te onderzoeken. Ook proberen we als instituut samenwerkingsverbanden te bevorderen specifiek tussen de kunst- en cultuursector en de zorgsector.

Het bereiken van een hoge leeftijd heeft veel positieve kanten. Wijsheid, kennis en ervaring nemen gedurende het leven toe. Ouderen zijn in staat om deze kennis over te dragen op anderen. Daar kunnen anderen baat bij hebben. Het huidige beleid van de participatiesamenleving moedigt ouderen ook aan om actief te blijven. Ouderen worden minder weggestopt en worden juist zichtbaarder in de maatschappij. Dat vind ik een goede ontwikkeling.

Tegenwoordig zie je al meer ouderen op straat. Dat zullen er alleen maar meer worden. Op dit moment ontwikkelen jonge ontwerpers leuke rollators. Ik stel me voor dat het niet lang meer duurt of ouderen lopen met vlot ogende rollators over straat. Dat is een beeld dat me aanspreekt.”

Fotografie: Werry Crone

Tekst & vertaling: Rachel Visscher

 

Elderly are useful for society. 

Wies Rosenboom, head of the Amateur Art Department at LKCA- the National Institute for Arts Education & Amateur Art.

„I am fascinated with elderly people. A face of an older person can convey something of the life that a person has lived. There is beauty in wrinkles and other traces of life. 

For many artists an old age is a source of inspiration. Personally I like art projects in which elderly people and younger people develop something together. In those projects both elderly and younger people can learn something from each other. It is a way for different generations to be meaningful and exchange knowledge. 

Unfortunately the image of elderly is not always positive. Only since recently this is changing. I am happy about this. Too often the elderly are seen as non-productive by society. They are considered as people without economic value. People often forget that older people have been active at the labour market their entire life. Moreover, older people have been saving up money for their pension themselves. 

Too often an old age is associated with weakness. Of course, there are sick and vulnerable elderly. However, there is also a large group of vital, elderly people. Those people want to be stimulated. They are curious and willing to learn new things. This group will only grow in the future. 

Amateur art offers elderly a good and useful way to spend their time. Practicing art connects to the intrinsic needs of people of a certain age. One of those needs is to be challenged. Next, it offers an environment that is rich and social. There is an additional benefit to this kind of environment. It turns out to be extra useful in certain situations, for instance in case someone gets ill. The amateur art environment often offers help in these circumstances. By practicing amateur art people’s physical energy and mental vitality increase. Amateur art can also be a source of meaning for many older people. The possibility to express oneself through singing, dancing or painting can function as a catalyst for one’s emotions. Overall, people feel better because of all these positive effects. 

As the head of the Amateur Art Department at LKCA, the National Institute for Arts Education & Amateur Art, I am spreading knowledge about the positive effects of practicing art by elderly people. Next, the institute itself generates knowledge by analyzing projects in the field of amateur art. Moreover, we try to encourage collaborations between people to develop projects in the fields of both art and medical care. 

Becoming older has many positive effects. Wisdom, knowledge and experience are accumulated during one’s lifetime. When one gets older, one is able to transmit this knowledge to others. The current policy of the government to stimulate people to participate more is good. It functions as an incentive to the elderly to remain active. Next, it prevents elderly of becoming invisible. 

These days more older people are seen on the streets. It is likely that this trend will continue. More and more young designers are developing nice looking walkers. I envision that in the near future more elderly will be trotting around the streets with cool walkers. I find this an encouraging image.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *